وروستي

روش جادو شدن پیامبر صلی الله علیه وسلم و تأثیر آن بر ایشان