وروستي

ریاضیات عمومی

ریاضیات عمومی

سیت اعداد (Numbers sets): 1. سیت اعداد طبیعی (Natural Numbers sets): اعداد آند که از یک شروع میشود تا بی نهایت ادامه [...]

December 11, 2016 // 0 Comments