وروستي

ریاض و اسلام آباد برتقویت همکاری ها نسبت به ریشه کنی افراط گرایی در منطقه تاکید کردند