وروستي

سيرت نبي صلی الله عليه وسلم – د مسلمانانو پر وړاندې د کفارو ظلم او تيري