وروستي

شيوه جماع اسلامي چگونه است؟ آيا به شیوه ی خارجي ها جایز است؟