وروستي

طالع بینی و فالگیری … آیا میانشان در معنی اختلاف هست؟ آیا حکمشان یکسان است؟