وروستي

طلاق تنها در نيت كردن در دل واقع نمي شود تا اينكه تلفظ ويا نوشته نشود