وروستي

علماؤ ته د ټولنې پر وړاندې ستر مسئوليت متوجه دی