وروستي

علم القراءات

علم القراءات

تعريف : القراءات جمع قراءة ده چې له مصدر د قرأ، يقرأ، قرانا څخه دی په معنی د لوستلو يا جمع کولو. په [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

علم القراءات

تعريف : القراءات جمع قراءة ده چې له مصدر د قرأ، يقرأ، قرانا څخه دی په معنی د لوستلو يا جمع کولو. په [...]

نوومبر 16, 2016 // 0 Comments