وروستي

قصداً د څو روژو خوړلو کفاره څنګه ادا کيږي ؟