وروستي

لس کلمې چې په ځان باندې د بې باورۍ ښکارندویي کوي