وروستي

له منفي کسانو سره د مقابلې له پاره اووه ستراتیژیانې