وروستي

له نجلۍ سره مينه لرم آيا اړيکې مې ورسره جواز لري؟