وروستي

له هجرته په مدينه کې د نبي (صلى الله عليه وسلم) تر ميشته کيدو پورې