وروستي

له کافرانو سره د دوستۍ شرعي حکم «لومړۍ برخه»