وروستي

لومړی – د ماشوم په زړه کې د الله تعالی د محبت ځايول