وروستي

مذهب ظاهریه چه کسانی هستند و آیا امام ابن حزم نیز ظاهری است؟