وروستي

مذهب څه ته وايي ؟ او اسلامې فقه څه وخت مينځته راغله؟