وروستي

مرض په کوم حالت د روژې د خوړلو تخفيف بلل کيږي