وروستي

مشهور داعي چې د ميليونو انسانانو د هدایت سبب شوی ؤ