وروستي

معانی و تعریف فرض – واجب – سنت – مستحبات – حلال – حرام .