وروستي

ملي ژغورنې ټلواله: ‘ارګ هېواد کې د توکمیز نفاق تخم شیندي’