وروستي

من زنا کرده ام و روزه خوردام آیا بخشیده می شوم؟