وروستي

ميسحيت وپيږنئ لومړۍ برخه (د ځنو اصطلاحات تعريف )

ميسحيت وپيږنئ

ميسحيت وپيږنئ لومړۍ برخه (د ځنو اصطلاحات تعريف ) دمسيحيت پيږندنې لړۍ په دغه لنډه لړۍ کې به [...]

August 12, 2017 // 0 Comments