وروستي

مڼه! دا سور رنګ او د هندسې له نظره زړه ته ورته شکل