وروستي

میلاد لمانځل یو تحقیق او یوه جایزه‎(استاذ نورالله خان احمدزی‎)