وروستي

ناټو په منځني اسیا کې خپل وروستی دفتر هم تړي