وروستي

نظامیان امریکایی مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شده اند