وروستي

نوبل جایزې ته کاندیده هم په فساد کې ککړه ده