وروستي

هر يو مسئول دی نو د خپلو مسئوليتونو ډيرخيال كوﺉ