وروستي

هغه صحابې چي شهيده شوې سترګه يې د رسول الله په دعا سره جوړه شوه