وروستي

هغه صورتونه چې په هغه کې د روژې پريښودل جايز دي