وروستي

هغه مهم صفات چې په يو معلم کې بايد موجود وي