وروستي

همراه با پیامبر علیه الصلاه و السلام در بهشت