وروستي

وقتت به کجا سپری می شود و چه کسی در آن تصرف می کند؟