وروستي

ولې مياشي ځينې کسان تر ځينو نورو ډېر چيچي؟