وروستي

پاي لنگي كه قصد گردش در جنت را كرد(جوانان الگو)