وروستي

پسرلی افغانستان کې د مرغانو لپاره د مرګ موسم