وروستي

په اسماء الحسنی کي د جبار او قهار د لفظ تحقیق