وروستي

په افغانستان کې د بانکدارۍ سستم ته لنډه کتنه