وروستي

په اوسني تعليمي نصاب کې د غربي ديموکراسۍ مهم اهداف