وروستي

په راوي د عدالت د اعتراض په سبب ضعيف روايت (۷ برخه )