وروستي

په رمضان کې د حيض د مخنيوي لپاره د دوا کارول