وروستي

په رنجو باندې سترګې تورول او د سر د ويښتانو غوړل په روژه کې