وروستي

په روژه کې د حيض د ځنډولو درمل کارول څه حکم لري ؟