وروستي

په روژه کې څه ډول علاج او درملنه جايز دي ؟