وروستي

په زویولۍ یا فرزندۍ د ورکړل شويو ماشومانو حال او د افغانستان قانون