وروستي

په علمي مراکزو او دفترونو کې د نارينه او ښځو ترمنځ يو ځايوالی (اختلاط )