وروستي

په مسلمانو خوندو أمر بالمعروف او نهی عن المنکر فرض دی