وروستي

په نړۍ کې د مدني ادارې ډېره ستره او ډېره قیمتي ماڼۍ